Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

utorok, 23 október 2018 21:13

Riaditeľské voľno

Dňa 29.10.2018 bude na Strednej odbornej škole informačných technológií riaditeľské voľno.

Aj v tomto školskom roku sa  na odbornom výcviku snažíme  sprostredkovať žiakom prvého ročníka komunikačné zručnosti  prostredníctvom zážitkového učenia. Okrem rôznych výcvikov a tréningov v škole  sme  im umožnili zúčastniť sa aj na workshopoch, ktoré zrealizovali zamestnankyne Informačného centra mladých a Junior centra v Banskej Bystrici. 

Najskôr nás, 5. októbra 2018, navštívila Mgr. Ivana Kivaderová z ICM, ktorá sa snažila žiakom prezentovať verbálnu a neverbálnu komunikáciu nielen poskytnutím nových informácii, ale aj formou rôznych aktivít, do ktorých sa žiaci aktívne a  zapájali. O týždeň neskôr, 12. októbra 2018, sme navštívili JUNIOR Centrum, kde Mgr. Gabriela Selecká zrealizovala workshop pod názvom „Komunikácia veselo i vážne“.  A aktivity, ktoré si pre žiakov pripravila, priniesli naozaj množstvo veselých situácií, ktoré absolvovali všetci žiaci a ich tváre prezrádzali, že sa im tento spôsob vyučovania páči. Či tomu bolo naozaj tak sa dozviete z ich reakcií: Pri tomto workshope som si užila veľa zábavy a bolo by pre mňa veľkým  prínosom, keby sme mali takéto podujatia aj v budúcnosti. Aj v Junior Centre sme mali množstvo zábavných a poučných aktivít,  ktoré ma veľmi bavili. Bolo to poučné a moje pocity boli veľmi pozitívne. Naučila som sa, že farba hlasu je veľmi dôležitá. Veľmi ma pobavilo, keď nám pani Selecká  čítala rozprávku O siedmich kozliatkach. Potom sme  mali  aktívne počúvať a mali sme sa dozvedieť čo najviac nových a zaujímavých informácií o tom druhom. Bolo by veľmi dobré, keby sme mali aj v budúcnosti viac takýchto podujatí. Bolo to veľmi poučné, “ prezradila Laura Petrásková a svoje pocity pridáva aj Natália Turisová: „Mne osobne to dalo veľa nových skúseností a znalostí, ktoré v budúcnosti určite využijem v komunikácii. Pokúsim sa odstrániť svoje chyby v komunikácii, ktoré som doteraz robila a zredukujem aj  komunikačné bariéry, ako sú koktanie a hmkanie.“  „Na tomto workshope som mala príležitosť spoznať viac mojich spolužiakov, získala som nové informácie. Veľmi som sa zabavila, keď sme sa všetci postavili na dlhý špagát (mimochodom predstavoval most nad priepasťou a preto sme nemohli z neho vystúpiť) a mali sme sa zoradiť podľa svojho dátumu narodenia bez toho, aby niekto prehovoril a zostúpil zo špagáta. Povolená bola len neverbálna komunikácia.   Ďalšia zaujímavá aktivita bola, keď sme sa otočili chrbtom k sebe a jeden mal nakreslený obrázok, ktorý opisoval spolužiakovi. Ten ho mal nakresliť,“ povedala Natália Bodoríková. Aj  pocity Andreja Šipulu boli pozitívne a obidve podujatia považoval za poučné a zaujímavé. Bavili ho aktivity, ktoré absolvoval. Veľmi dobre sa tam cítil a dozvedel sa veľa nových informácii o svojich spolužiakoch. Vo svojom rozprávaní pokračuje:  Keď  nám povedala pani majsterka, že budeme mať workshop, nemal som  ani tušenie, o čom to bude a myslel som si, že to bude nudné. Moje pocity sa zmenili hneď po prvých vetách, začalo to byť zaujímavé. Hneď po prvej aktivite ma to začalo baviť a chcel by som viac takýchto workshopov.”

Jozef Ambróz  sa hlásil na odbor mechanik počítačových sietí na našej škole a aj  na SPŠ JM. Nakoniec sa z neho stal pracovník marketingu. Jeho nasledujúce slová svedčia o tom, že ho tento odbor baví: „Pocity z praxe mám veľmi dobré. Baví ma odborný výcvik,  pretože sa učím niečo nové a to, čo sa naučím, sa mi hodí do života. Mám perfektné majsterky, ktoré nám vysvetlia učivo a pripravia nás na každú skúšku do života.  Bavilo ma,  aj keď sme robili anketu počas Noci výskumníkov  v Europe. Mám super kolektív,  pretože si vieme pomôcť a vieme sa dohodnúť na niečom. Baví ma tento odbor.”  Aj Juraj Kubiš chcel byť mechanikom počítačových sietí, prípadne technikom. Skončil  však na marketingu a zdá sa, že ho to tiež baví: Na workshope sa mi páčila zábavná forma vyučovania a to, že sa celá trieda zapájala do rôznych aktivít.  Každá takáto skúsenosť mi dáva veľa a znamená posun  na mojej ceste k tomu, aby som sa mohol stať  dobrým manažérom v spoločnosti Orange Slovensko.“ So svojimi pocitmi sa podelil aj Jakub  Klimčík: „Táto forma vyučovania je zábavná a moje pocity veľmi pozitívne. Vychádzajú z aktívneho počúvania a zapájania sa do  všetkých aktivít. Je skvelé učiť sa správne komunikovať pomocou hier. Páčilo sa mi,  akou zábavnou formou tú prednášku pani Kivaderová podala. Nie každý to vie prezentovať aj s humorom. Zapájala nás do svojho prednesu hravou formou. Preskúšali sme si komunikačné zručnosti a overiili sme si, čo sme sa doteraz naučili. Mal som možnosť vyskúšať si, ako sa cíti podriadený človek  a ak mám uprimne povedať, nebol to najpríjemnejší pocit. Som rád, že študujem práve marketing.”

A my sme radi, ak aj táto forma vyučovania prispela k trvalejšiemu osvojeniu si  vedomostí a zaujala žiakov  natoľko, že si upevnili aj svoj vzťah k budúcemu povolaniu.  Pozitívne na uplatňovaní   týchto foriem vyučovania v edukačnom procese je  rozvíjanie kreativity žiakov a ich aktívne zapájanie sa do vyučovania.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

štvrtok, 18 október 2018 08:38

Erasmus +

Banská Bystrica 17. - 28. 9. 2018

Cieľom programu Erasmus+ je zlepšiť zručnosti a zamestnateľnosť mladých ľudí, modernizovať vzdelávanie, odbornú prípravu a prácu s mládežou.  Erasmus+  je komunitárny program, ktorý pokrýva všetky sektory vzdelávania: od školského vzdelávania cez odborné vzdelávanie a prípravu, vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých až po sektor mládeže a niektoré aspekty masového športu. Erasmus+ podporuje tiež nadnárodné partnerstvá medzi inštitúciami a organizáciami pre vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež s cieľom rozvíjať spoluprácu a spojiť vzdelávanie s požiadavkami pracovného trhu tak, aby sa odstránili nedostatky v zručnostiach, s ktorými v súčasnosti Európa zápasí.

Začiatkom  školského roka 2018/2019 pricestovalo štrnásť žiakov školy Andreas Gordon Schule  Erfurt, aby sa zúčastnilo na riešení projektu Smart home a modelovania v 3D na našej strednej škole -  SOŠ IT Banská Bystrica. Počas dvoch týždňov si nemeckí žiaci mohli overiť naučené poznatky v praxi a tiež nadobudnúť ďalšie skúsenosti. S našimi žiakmi i pedagogickými pracovníkmi mali možnosť komunikovať v anglickom jazyku, spoznať nové prostredie a nadviazať kontakty so žiakmi našej školy.

Pod vedením Mgr. art. Mateja Opáleného a Bc. Ondreja Rumana žiaci navrhli v programe Scatch Up pôdorys domu a vytlačili ho na 3D tlačiarni. V spolupráci s naším žiakom IV. D triedy,  Marekom Krausom, Ing. Petrom Turanským a Mgr. Jánom Hôreckým, naprogramovali microcontrollers ESP 32 pre ovládanie LCD displeja, PIR snímačov, LED diód, merača teploty a vlhkosti. Funkčné prepojenie snímačov a microcontrollers vyhotovili žiaci v spolupráci s Jánom Kasanom.

Okrem pracovnej časti počas pobytu nemeckí žiaci navštívili mnoho zaujímavých a nádherných miest na Slovensku. Dozvedeli sa niečo o bohatej histórii, kultúre a tradíciách našej krajiny.

Posledný deň pobytu patril prezentácii práce žiakov. Výsledok odprezentovali nemeckí žiaci za prítomnosti riaditeľa SOŠ IT B. Bystrica, Ing. Štefana Balogha, zástupkyne pre TV, Mgr. Miriam Popovičovej a zástupkyne pre OV, Ing. Kataríny Štrónerovej. Riaditeľ SOŠ IT poďakoval nemeckým žiakom za skvelo odvedenú prácu, záujem o danú problematiku a poprial im veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

Dva týždne pobytu ubehli rýchlo ako voda v Hrone. Posledné stisky rúk a všetci sme sa rozišli do svojich domovov,  za svojimi každodennými povinnosťami. Zostali nám ale nezabudnuteľné spomienky na príjemných ľudí a veľa nových zážitkov, priateľov a nových skúseností. Takže Auf Wiedersehen Freunde!

Autor: Ján Kasan

 

štvrtok, 18 október 2018 08:22

Workshop vysokých teplôt

Žiaci odboru grafik digitálnych médií sa na pozvanie zúčastnili workshopu, ktorý prebiehal na Katedre sochárstva Akadémie umení v Banskej Bystrici v dňoch 20. – 30. septembra 2018. Workshop je medzinárodný a študenti majú možnosť vyskúšať si techniku liatia do kovu a vypaľovania keramiky na japonský spôsob. Žiaci, ktorí sa prihlásili, vo svojom voľnom čase modelovali z hliny a v priestoroch akadémie vypaľovali tradične drevom v postavenej šamotovej peci. Keramiku RAKU finalizovali s použitím rôznych prírodných materiálov. Dvaja zo žiakov vytvorili aj polystyrénové objekty na liatie do kovu. Následne sa zúčastnili akcie odpichu vysokej pece a liatia roztaveného kovu do foriem. Výsledné práce sa nestratili v konkurencii vysokoškolských študentov a žiaci získali zaujímavé skúsenosti a zážitky. Ich zodpovedný prístup a tvorivosť boli dôvodom ponuky ďalšej spolupráce na aktivitách katedry.

Zúčastnené žiačky a žiaci: Natália Laubertová II.A, Paulína Vörösmartyová II.B, Michaela Živická a Katarína Valušiaková III. B, Jakub Ďurian a Viktor Domin III. A, Katarína Žiaková, Daniel Brezáni a Viliam Srnka IV. A.

 

V utorok 2. 10. 2018 sme navštívili štátnu vedeckú knižnicu v Banskej Bystrici. Na začiatku výkladu nám pracovník knižnice ukázal, ako sa nahrávajú dokumenty do počítača alebo ako sa viažu časopisy či iné periodiká. Neskôr sme sa presunuli do časti knižnice, ktorá sa venuje hudbe. Dozvedeli sme sa napríklad aj to, že knižnica vlastní až 40 000 kníh venujúcich sa hudbe. Ďalej sme sa presunuli na najvyššie poschodie, kde sme si mohli pozrieť, aké  druhy kníh sa tam nachádzajú. Tiež sme sa dozvedeli, že knižnica vlastní až 1,7 milióna textových dokumentov. Je ich tak veľa, že v knižnici nestačil sklad, a tak sú dovážané zo Zvolenskej cesty. Na záver bola pripravená prezentácia o angličtine a čínštine. V prezentácii sme sa dozvedeli zaujímavosti z jazyka, ale aj o kultúre národa.

Lukáš Vincze, I. B

Dňa 2. 10. 2018 sme sa zúčastnili exkurzie v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Na začiatku nám boli povedané informácie z histórie knižnice. Prešli sme niekoľko zaujímavých miestností so špecifickými zameraniami. V šanghajskej miestnosti sme sa napríklad dozvedeli informácie o Ladislavovi Hudecovi, ktorý sa preslávil ako architekt v Šanghaji. Taktiež sme videli prístroj na premietanie starých filmových pások. Mňa osobne najviac zaujala univerzálna učebňa, v ktorej sme si prezerali rôzne druhy literatúry.
So spolužiakmi som našiel zopár článkov, čo nás zaujali. Po prehliadke univerzálnej učebne sme sa presunuli do spoločenskej sály, kde nám boli odprezentované 2 prezentácie o angličtine a o Číne. Prostredie knižnice bolo veľmi príjemné a prístup zamestnancov taktiež.

Jakub Úradník, I. B

 

Dvanásty ročník prestížneho festivalu vedy na Slovensku sa v Banskej Bystrici uskutočnil 28. septembra 2018. Miestom konania tohto podujatia sa stalo obchodné centrum  Europa SC a návštevníci tu mali možnosť   uvidieť mnoho vedcov, výskumníkov  a inovátorov.  Súčasťou tohto festivalu sa po prvýkrát stala aj Stredná odborná škola informačných technológií v Banskej Bystrici.  Traja zamestnanci a štyria žiaci na tomto podujatí svoju školu prezentovali ako súčasť Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v Banskej Bystrici.

A čo sa tu vlastne dialo?  V priestoroch nákupného centra Europa Shopping Centrum mali návštevníci možnosť vidieť vedecké stánky a prezentácie z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave či Žilinskej univerzity, ale predstavila  sa aj Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Energoland, CVTI SR - Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica a viaceré výskumné ústavy SAV. V dopoludňajších hodinách sa v sálach Cinemaxu konali  vedecko-popularizačné prednášky na atraktívne témy.

Návštevníci, medzi ktorými nechýbali ani žiaci základných škôl, okrem ankety, ktorú mali možnosť zrealizovať pre Inovačné centrum, si prišli na svoje aj  pri našom stánku. Grafik digitálnych médií Adam Cipka zo IV. A ich zaujal  3D modelovaním,  digitálnou maľbou  a videozáznamom žiackych prác. Ani technik informačných a telekomunikačných technológií Radovan Trepáč zo IV. C  a mechanik počítačových sietí Marek Zachar zo  IV. D za ním nezaostali a okrem 3D tlačiarne im predviedli aj ARDUINO roboty a elektronické stavebnice, ktoré tiež zostrojili naši žiaci. Pracovníci marketingu,  Andrea Zemánková a Tomáš Krjak zo IV. E,  ich zapojili do interaktívnej hry „Páli vám to“, kde si mali možnosť overiť svoje znalosti z oblasti marketingu alebo používania poštových a bankových služieb. Tieto inovatívne učebné pomôcky vzbudili ich záujem  o štúdium na našej škole a bulletiny, z ktorých mohli získať viac informácií, nám ubúdali veľmi rýchlo.

Zatiaľ sedemnásť usilovných prvákov z I. E realizovalo anketu, ktorá bola zameraná na zistenie záujmu o akreditované vzdelávacie programy, ktoré naša škola poskytuje. Najväčším zážitkom však bolo vystúpenie našich žiakov na pódiu, kde sa o svojej škole, o inovatívnych formách vyučovania, študijných a pracovných plánoch rozprávali so známym  moderátorom a zabávačom   Richardom Vrablecom, ktorý ocenil ich komunikačné zručnosti, rýchle a bezprostredné reakcie na jeho otázky, vzťah ku svojej škole, ale aj k svojim vyučujúcim. Aj z tohto dôvodu museli svoje vystúpenie zopakovať a ako sa tam cítili oni,  dozviete sa z nasledujúcich viet: „Som veľmi rada, že som mala možnosť zúčastniť sa  Noci výskumníkov v ESC. Z môjho pohľadu je veľmi dobre, že nám škola umožňuje zúčastňovať sa na takýchto akciách, kde si môžeme vyskúšať svoje manažérske zručnosti priamo v praxi. Bola som na tejto akcii prvýkrát a už teraz viem, že keď o rok, keď už nebudem žiačkou našej školy a budeme prezentovať, určite prídem. A moje pocity? Sama som bola prekvapená z našich pohotových odpovedí na otázky moderátora. Myslím si, že sme to zvládli dobre. Veľa nám pomohla aj príprava na odbornom výcviku  a rady vyučujúcich, aby sme sa nebáli komunikácie a odpovedí, a to najdôležitejšie, naučili nás automaticky formulovať svoje myšlienky do zrozumiteľných viet. Táto zručnosť nám veľmi pomohla aj v tejto situácií. Moje odpovede boli úprimné, tak ako aj môj vzťah k tejto škole. Nikdy by som ju nevymenila za žiadnu inú. A o to lepšie sa mi o nej rozprávalo.“  To sú slová pracovníčky marketingu Andrejky Zemánkovej a svoje vystúpenie zhodnotil aj Adam Cipka: „Asi by som mal spomenúť, že vo chvíli, keď sme začali prezentovať, som sa dozvedel, že pôjdem prezentovať školu aj na pódium. Vôbec som nebol pripravený. Myslím si však, že to môžem považovať za najlepší zážitok z celého dňa, lebo som si precvičil a hlavne preveril svoje  prezentačné schopnosti a to hneď pred veľkým publikom. Veľmi som si to tam užil a určite by som, ak sa v budúcnosti naskytne  možnosť, išiel školu prezentovať znova.“

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. Lukáš Sihelský a Adam Cipka, IV. A

štvrtok, 04 október 2018 10:28

PLAVECKÝ KURZ

Začiatok septembra 2018 patril tradične plaveckým kurzom. Zúčastnili sa ho žiaci 2. ročníkov, konkrétne triedy II.C a II.D, a to v dvoch turnusoch. Prvý kurz sme absolvovali druhý septembrový týždeň 10. 9. 2018 - 14. 9. 2018 s 21 žiakmi II. C triedy. Druhý kurz nasledoval hneď ďalší týždeň v termíne od 17. 9. 2018 - 21. 9. 2018 pod vedením Mgr. K. Raganovej, Mgr. A. Barusa a Mgr. T. Trudiča, PhD.

Na praktický plavecký výcvik sme využívali termálne kúpalisko THERMAL CORVINUS Veľký Meder.  Žiaci si užili veľa zábavy na tobogáne, príjemné chvíle strávili  vo vírivých bazénoch, pri plážovom futbale i plážovom volejbale. Pre svoje zdravie a zvýšenie fyzickej zdatnosti  využívali 25 a 50 metrový plavecký bazén. Na svoje si prišli aj neplavci, o ktorých sa momentálne dá rozprávať ako o začínajúcich plavcoch.

Kurz splnil svoje spoločenské i odborné kritériá a všetci účastníci prejavili verbálnym spôsobom svoju spokojnosť. Môžeme konštatovať, že kurz splnil svoj účel, o čom svedčia kladné ohlasy žiakov oboch tried.

Autorka článku: Mgr. K. Raganová

Foto: Mgr. K. Raganová

 

Využitie  nástrojov marketingovej komunikácie pracovníkov marketingu v treťom ročníku tvorí podstatnú časť učiva odborného výcviku. A práve toto učivo poskytuje široký priestor pre využitie kreativity každého žiaka. Veď vytvoriť reklamu, program podpory predaja, manažovať podujatie na vytváranie dobrých vzťahov s verejnosťou (PR) a v neposlednom rade zrealizovať osobný predaj, je učivo priam predurčené pre aplikáciu a zdokonalenie si zručností každého žiaka.  Preto najvhodnejšou formou vyučovania  je projektové vyučovanie, ktoré patrí medzi inovatívne metódy a formy vyučovania.

Už niekoľko rokov nástroje marketingovej komunikácie realizujeme v reálnych podmienkach rôznych spoločností a nebude tomu inak ani v tomto školskom roku. Na spolupráci sme sa dohodli so spoločnosťou CBRE, Group Inc., ktorá  na Slovensku sídli v SC Europa v Banskej Bystrici. Možno stačí, ak o tejto spoločnosti uvedieme len fakt, že je to svetovo najväčšia komerčná spoločnosť a že je od roku 2008 zaradená do rebríčka Fortune 500, už sedemnásť rokov po sebe je spoločnosťou Lipsey Company zvolená za najlepšiu značku v odvetví, päť rokov v rade je menovaná za jednu z „najobdivovanejších spoločností“ rebríčka Fortune na realitnom trhu a na Newyorskej burze  obchoduje pod symbolom „CBRE“. Táto spoločnosť zabezpečuje marketingové výskumy a ponúka komplexné služby v oblasti marketingového výskumu, vytvára marketingové stratégie, analyzuje spotrebiteľské správanie a poskytuje služby reklamným agentúram, médiám a marketingovým oddeleniam firiem.

Po úvodných rokovaniach nás zamestnanci spoločnosti  Senior Marketing Manager Michal Bariak a Marketing Coordinator Jana Seleštianska navštívili. Žiaci III. E si na tomto spoločnom brífingu mohli dohodnúť podmienky realizácie marketingovej komunikácie, ktorá bude v tomto školskom roku zameraná na predaj „darčekovej Europa karty“. Na toto podujatie sa pripravili aj prezentáciou o spoločnosti, ktorou našich hostí príjemne prekvapili. A ani oni neprišli medzi žiakov nepripravení, a tak si každý z nich odniesol darčekový predmet vo forme tašky, zrkadielka alebo šatky.   Svoje skúsenosti so spoločnosťou CBRE odovzdala žiakom aj Nikola Šimová zo IV. E, ktorá už druhý školský rok v tejto spoločnosti absolvuje odbornú prax, na čo je náležite hrdá. Toto pôsobivé stretnutie plné nových poznatkov a skúseností zhodnotila  aj Mária Šipulová z III. E nasledujúcimi slovami: Keď nám pani majsterka Vlasta Vilhanová  povedala o spolupráci s firmou CBRE, myslela som si, že je to nudná a nezaujímavá firma. No opak sa stal pravdou. Po brífingu s predstaviteľmi samotnej CBRE som pochopila, že je to naozaj zaujímavá spoločnosť. A práve im patrí aj obľúbené nákupné centrum Europa SC,  z čoho som stále prekvapená. Od tohto školského roku mám aj ja možnosť praxovať v tejto prestížnej firme, ktorá pôsobí aj celosvetovo. Spočiatku som mala strach z toho, že práve ja budem praxovať v takejto prosperujúcej firme. Avšak slová Nikoly Šimovej mi dodali odvahu. Ona tam praxuje už druhý rok a prácu si pochvaľuje. Všetci jej kolegovia ju hneď prijali medzi seba. Jej práca je síce náročná, no Nika ju zvláda s prehľadom. Už sa teším na moju odbornú prax strávenú v spoločnosti CBRE, na  nové skúsenosti a na projekt, ktorý bude spoločný s mojimi spolužiakmi.“

Naša spolupráca však nekončí len  pri týchto projektoch. Dohodli sme sa aj na realizácii prieskumu trhu, ktorý budú vykonávať žiaci II. E. Preto v tento deň mali aj oni možnosť stretnúť sa  s týmito milými ľuďmi. A aby sme nezabudli ani na štvrtákov, zapojili sme ich do projektu formou vypracovania analýzy SWOT. Na túto neľahkú úlohu sa podujal Tomáš Krjak.

Veríme, že podmienky, ktoré škola svojim žiakom vytvára, im pomôžu k lepšiemu pochopeniu učiva, ale hlavne  k získaniu praktických skúseností a k dokonalej príprave na svoje budúce povolanie.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová                                                                                 Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

Sotva sa žiaci tretieho ročníka stihli po prázdninách adaptovať na školské prostredie, čakal ich kurz ochrany života a zdravia. Už tradične mu patrí druhý septembrový týždeň a aj v tomto školskom roku päť tried tretiakov 10. 9. 2018 nastúpilo o 08:00 hod. ráno na školskom ihrisku, aby sa dozvedeli, čo ich nasledujúce tri dni čaká. Tentokrát dopravnú výchovu absolvovali aj formou workshopu s odborníkmi, ktorých sme pozvali na našu školu. Preto sa žiaci hneď po vypočutí si organizačných pokynov presunuli do školskej jedálne. A ako to tam prebiehalo? Prezradila nám Simona Mesarkinová z III. E: „O 8:30 sme sa všetci žiaci tretieho ročníka presunuli do jedálne, kde sa nám traja policajti z Krajského riaditeľstva policajného zboru v Banskej Bystrici venovali na tému Bezpečnosť na ceste. Všetci boli veľmi milí a hneď po predstavení sa sme prešli na prvú časť s názvom:  Prečo by sa mala bezpečnosti na ceste venovať pozornosť? Stále viac mladých ľudí je účastníkom zbytočných dopravných nehôd, ktoré vznikajú na základe zníženej pozornosti alebo nedostatočnej bezpečnosti na ceste. Som veľmi rada, že som sa mohla spolu s mojimi spolužiakmi na tejto prednáške zúčastniť, pretože bezpečnosti nie je nikdy dosť. Venovali sme sa nielen vodičom, ale aj cyklistom a chodcom, takže sa to týkalo každého z nás. Bolo veľmi ťažké pozerať sa na zábery priamo z miesta nehody a  nemožné si predstaviť, aké ťažké to muselo byť pre ich blízkych. Posledná a zároveň najsmutnejšia časť, o ktorej by sa dalo veľa rozprávať, bol alkohol za volantom a preceňovanie svojich schopností u mladých, neskúsených vodičov. K tejto téme sme mali možnosť vidieť aj video z reálnej nehody, ktorá sa stala nedávno v okolí Banskej Bystrice a zomreli pri nej dvaja mladí chlapci. Pre mnohých a, samozrejme, aj pre mňa, bolo veľmi smutné, pozerať sa na niečo také a myslím, že by z nás  nikto  niečo také prežiť nechcel. Prednáška mi dala veľa do budúcnosti, zamyslela som sa nad tým, čo všetko môže spôsobiť neustále pozeranie sa do mobilu alebo preceňovanie svojich schopností. Hovorí sa, že risk je zisk, ale nie na úkor vlastného alebo iného života. Preto, keď sa nabudúce budem niekam ponáhľať, dvakrát si premyslím, či mi to za to stojí. Prednáška sa mi veľmi páčila nielen preto, že som si uvedomila veľa vecí do budúcnosti, ale aj vďaka ich milému prístupu. Po nej  sme sa presunuli na menšiu turistiku na Urpín, kde sme po rozdelení do skupín absolvovali ďalšie workshopy. Vysvetlili sme si, ako poskytnúť prvú pomoc, čo robiť v prípade požiaru alebo ako sa zorientovať na mape. Tí šikovnejší to, samozrejme, vedeli, ale my ostatní sme sa aspoň naučili niečo nové.“

Súčasťou Kurzu ochrany života a zdravia bola aj civilná ochrana, ktorú organizátori pripravili na utorok 11. 9. 2018. Okrem prednášky, ktorú pre  žiakov pripravili ich  učitelia, ich čakala aj návšteva pamätníka SNP, kde si mohli na danú tému pozrieť film. Skôr, ako sa tak stalo, absolvovali už tradičný vedomostný kvíz, ktorý preveril ich vedomosti z oblasti environmentálnej výchovy a ochrany životného prostredia. Ako to žiaci zvládli, nám opäť prezradila Simonka Mesarkinová z III. E: „V podobnom duchu  ako v pondelok sme sa aj v utorok venovali naplánovaným témam. Ráno sme sa presunuli k pamätníku SNP, kde boli z každej triedy vybraní traja zástupcovia,  ktorí prezentovali svoju triedu a odpovedali na otázky týkajúce sa životného prostredia.  Vyhrali to tí najšikovnejší,  žiaci z III. E, ale sladkú odmenu sme si vychutnali všetci. Nasledovalo pozeranie filmu z obdobia 2. svetovej vojny. Film  bol veľmi zaujímavý, ale zároveň dojemný. Hovoril o príbehu dvoch židovských sestier, ktoré prežili holokaust, o ich sile, odvahe a láske.  Film nás sprevádzal celým ich životom od narodenia až po súčasnosť. Svojím posolstvom zaujal aj tých, ktorých toto obdobie doposiaľ nezaujímalo. Po jeho skončení sme si išli pozrieť expozíciu múzea. Celý deň bol veľmi zaujímavý a som rada, že som sa na niečom tak poučnom mohla zúčastniť.“

Streda bola vyhradená požiarnej ochrane. A nakoľko sa práve v tento deň konali v Banskej Bystrici majstrovstvá sveta hasičov, nenechali sme si to ujsť.  Okrem ukážok rôznych zásahov hasičov, či už pri požiaroch, alebo autohaváriách, mohli žiaci tím slovenských hasičov aj povzbudiť, hoci ešte netušili, že povzbudzujú budúcich majstrov sveta. A čo na to Simonka? „V Banskej Bystrici sa po prvýkrát konali majstrovstvá sveta v hasičskom športe a veľmi nás potešilo, že môžeme povzbudiť  tím, ktorí reprezentoval Slovensko. Keďže sa vo voľnom čase venujem hasičskému športu, veľmi ma potešilo, že sme posledný deň strávili práve tam. Okrem hlavného programu, ktorý bol na štadióne, nás zaujali predovšetkým  ukážky. Profesionálni hasiči nám predviedli záchranu z horiaceho auta a mohli sme sa pozrieť na výstavu hasičských áut. Tento deň ma zo všetkých bavil najviac hlavne z dôvodu, že mi je tento šport blízky.“

V tom istom čase sa žiaci prvého a druhého ročníka zúčastnili účelových cvičení. Ako prebiehali, nám prezradila Soňa   Vieriková z II. E: „Keďže som sa minulý rok účelového cvičenia nezúčastnila, o to viac som sa tešila, čo ma čaká tento rok. Účelové cvičenia ako také bývajú nudné. Aspoň u nás na ZŠ boli. Ale toto účelové cvičenie ma oslovilo omnoho viac. Účelové cvičenie sme absolvovali v parku pri pamätníku SNP, kde nás čakali prednášky o doprave, zdravotníctve, ochrane životného prostredia, vzniku požiaru a prírodných katastrofách. Učitelia po celý čas vtipkovali a o to veselšie nám bolo. Síce nám počasie až tak neprialo, užili sme si tohtoročné účelové cvičenie naplno. Odniesli sme si z neho kopec nových, užitočných informácií a tiež nové zážitky.“

Organizátori prípravu a realizáciu KOŽAZu, ale aj účelových cvičení zvládli nakoniec tak ako vždy, skvele. Obohatenie programu o profesionálne ukážky jednotlivých aktivít spôsobilo, že ich žiaci vnímali viacerými zmyslami, a preto aj poznatky, ktoré počas týchto troch dní získali, budú trvalejšie.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč, Mgr. art. Matej Opálený, Mgr. Miroslav Slotta a žiaci

 

pondelok, 01 október 2018 12:34

Pokladničná služba na poštách

Jednou z najdôležitejších činností na pošte je vedenie pokladnice a celá pokladničná služba. Na odbornom výcviku sme sa naučili viesť doklady pokladničnej služby, aj to, ako sa tvoria prídely a odvody. Vyskúšali sme si tiež zisťovanie pravosti bankoviek, odovzdanie a prevzatie pokladničných kľúčov a tiež postupy pošty pri vzniknutých rozdieloch v pokladnici.  Okrem toho sme tieto činnosti  mali možnosť vidieť aj v reálnych podmienkach, a to hneď na dvoch poštách s rozdielnymi pokladničnými systémami.

Dňa 12. 9. 2018 sme sa vybrali na poštu 8 v Banskej Bystrici. Na tejto pošte je za pokladničnú službu zodpovedné jedno pracovisko. Vedúca pošty a pracovníčka poverená vedením pokladnice nám ochotne vysvetlili, že pokladničná služba zahŕňa prídelovú a odvodovú službu a tiež peňažný styk s bankou. Ak niektorá z priehradiek pošty potrebuje v priebehu dňa prídel hotovosti, stačí, ak v programe Aponet zašle žiadosť o prídel hotovosti na zodpovedné pracovisko. Pracovisko s pokladnicou tiež preberá nadbytočnú hotovosť večer po uzávierke, ktorú potom posiela na poštu Banská Bystrica 1, ktorá je pre ňu poverenou poštou. Dozvedeli sme sa aj to,  že Slovenská pošta prijíma aj opotrebované bankovky. Bankovky aj vymieňa, ale len ak nie sú  veľmi poškodené (napr. keď polovica bankovky chýba). V takomto prípade vymieňajú bankovky len banky. Ak je bankovka falšovaná, pracovníčka musí ešte raz skontrolovať pravosť prostredníctvom kashtesteru,  či čítačky. Počas tohto preverovania musí zákazník celý čas na túto bankovku vidieť. Ak bankovka neprejde testom pravosti, je zaslaná do Národnej banky Slovenska.  Zamestnanec poverený pokladničnou službou tlačí všetky príslušné doklady automaticky prostredníctvom IS APONET. Na záver nám ešte prezentovali doklad „Záznam o preberaní pokladničných kľúčov", kde sa vedie evidencia o tom,  kto má kľúče od pokladnice. Kľúče nikdy nezostávajú na pošte, pracovníčka si ich berie domov. Nakoniec nám pani vedúca ukázala čítačku mincí a ukázala spôsob, ako sa balia bankovky.

O týždeň neskôr sme sa boli pozrieť, ako sa postupuje pri pokladničnej službe na pošte Banská Bystrica 4, ktorá vedie pokladničný systém s pokladničnou  spoluuzáverou. Najskôr nám pracovníčka ukázala ako odosielajú žiadosti o peňažný prídel. Táto pošta žiada o prídel poverenú poštu Banská Bystrica  1, rovnako  ako pošta  Banská Bystrica  8. Je dôležité, aby sa žiadosť poslala minimálne tri  dni vopred. Zopakovali sme si aj to, čo je bezpečnostný limit, ktorý pošta v priebehu mesiaca nemôže prekročiť.  Na žiadosti o prídel sa podpisuje prvý pokladník a samozrejme vedúca pošty, pretože na tejto pošte je pokladničný systém  s pokladničnou spoluuzáverou. Nakoniec nás pracovníčka oboznámila aj s postupom pošty v prípade, ak nastane mimoriadna situácia, čo znamená, že  na pošte nemajú dostatok peňazí  na výplaty a musí sa  požiadať o mimoriadny prídel peňazí.

Veľmi si vážime ústretovosť a ochotu vedúcich a pracovníčok pôšt Banská  Bystrica 8 a Banská Bystrica  4, že nám  demonštrovali učivo o pokladničnej službe priamo v reálnych podmienkach  a my sme odchádzali z pošty opäť o niečo múdrejší.

 

Autorky: Barbora Gazdíková , Martina Vodičková  IV. B

Foto: Kristián Karaba, IV. B

 

Strana 1 z 30

Archív blogu GD a SP

GDM Blog - Aktuality z novýh médií

PM Blog - Aktuality

Dnes je
24.10.2018
a meniny má Kvetoslava
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.

Venujte nám 2 %

Milí zamestnanci, rodičia a priatelia našej školy,

aj vy môžete podporiť Strednú odbornú školu informačných technológií. Každý jeden z vás môže prispieť. Stačí, ak vyplníte vyhlásenie, ktorým poukážete 2 % zo zaplatenej dane práve nášmu združeniu. Tlačivo s vyplnenými údajmi nášho združenia máte v prílohe tohto listu.

2 % z dane môže združeniu poukázať každý, kto má príjem. Chceli by sme vás preto poprosiť, aby ste sa o možnosti pomôcť našej škole porozprávali aj vašim blízkym (rodine, priateľom).

pdf

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok  nás kontaktujte:

 

Nájdite nás

Sme aj na sociálnych sieťach. Buď s nami v kontakte a klikni.