Image

Stredná odborná škola informačných technológií

Školskú samosprávu tvoria:

Rada školy / Rodičovská rada / Žiacka školská rada

Orgány školskej samosprávy upravuje zákon 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení.

Členovia rady školy

Ing. Vladimír Cipov, PhD.

 (zástupca pedagogických zamestnancov, predseda RŠ)

Bc. Iveta Hanková

 (zástupca pedagogických zamestnancov, podpredseda RŠ)

Mgr. Dana Tomanová

 (zástupca nepedagogických zamestnancov)

Mgr. Lucia Švecová

(delegovaný zástupca zriaďovateľa)

Mgr. Martina Kováčová

(delegovaný zástupca zriaďovateľa)     

Milan Bohuš

(delegovaný zástupca zriaďovateľa)     

Mgr. Jakub Gajdošík

(delegovaný zástupca zriaďovateľa)

JUDr. Andrea Liščáková

(zástupca rodičov)

Katarína Víglaská

(zástupca rodičov)

Ing. Martin Minka

(zástupca rodičov)

Martin Vigaš

(zástupca rodičov)

Členovia rodičovskej rady školy

I.A

Martin Gombík

I.B 1

Ing. Martin Minka

I.B 2

Janka Raganová

I.C

Beata Buranská

I.D

Janka Dimošová

I.E

JUDr. Zuzana Janšová

II.A

Ladislav Páleník

II.B

Lenka Ferančíková

II.C

Ing. Jana Petríková

II.D

Mgr. Elena Monišová

II.E

Mgr. Monika Vašková

III.A

Vladimíra Šuhajdová

III.B

Renata Jurčáková

III.C

Mgr. Monika Mojžitová

III.D

Martina Ďuričová

III.E

Michal Kravec

IV.A

Ing. Marianna Galbavá

IV.B

Eva Beňová

IV.C

Zuzana Bačová

IV.D

Andrea Bačíková

IV.E

Edita Filkorová

Členovia školského parlamentu

1.A Miroslav Weis

 Člen

1.B Filip Lovič

 Člen

1.C Samuel Jurík

 Člen

1.D Šimon Senko

 Člen

1.E Matúš Melicherčík

 Člen

2.A Matúš Eštok

 Člen

2.B Ivan Chorčin

 Člen

2.C Daniela Kollárová

 Člen

2.D Dominik Kaniansky

 Člen

2.E Chiara Tršková

 Člen

3.A Adam Pivarník

  Člen

3.B Kristína Kaprálová

  Člen

3.C Martin Vigaš - predseda

  Člen

3.D Peter Nagy

  Člen

3.E Juraj Miroslav Oleríny

  Člen
Školský parlament je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

Reprezentuje žiakov a zastupuje ich záujmy.

Školský parlament sa vyjadruje k závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje, prípadne koordinuje.

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }