Image

História školy

História Strednej odbornej školy informačných technológií v skratke, tak ako si ju pamätáme

Naša škola vznikla v roku 1967 pod názvom Odborné učilište spojov. Už od svojho vzniku sme pripravovali žiakov pre rezort pôšt a telekomunikácií v trojročných učebných odboroch spojový montér a spojový mechanik a v dvojročnom učebnom odbore spojový manipulant. V súvislosti so zmenami spoločnosti sa menil aj názov školy.
Postupne sa z Odborného učilišťa spojov stalo Odborné učilište pôšt a telekomunikácií, Stredné odborné učilište spojov a Stredné odborné učilište pôšt a telekomunikácií.
Image

„Za Banskou Bystricou na kopci sa majestátne vypína  areál  budov OUPT (Odborného učilišťa pôšt a telekomunikácií). Dlho sa čakalo na jeho dokončenie. Keď prišli doň koncom augusta 1967 zamestnanci vtedajšieho OUS (Odborného učilišťa spojov), nevedeli, kde položiť nohu. Práce boli ešte v plnom prúde, no vyučovanie sa začalo už v septembri 1967 len s týždenným oneskorením. V učilišti sa sústredili učni z Hrabín, Ružomberka, Belušských Slatín a Ostravy. Učili sa profesiám: spojový montér, spojový mechanik a spojový manipulant...“ 

Toto sú prvé slová a vety školskej kroniky, ktoré boli napísané pred vyše 52 rokmi.

Áno, presne toľko rokov má naša škola. Hoci sa za tento čas niekoľkokrát zmenil jej oficiálny názov, vymenilo sa veľa učiteľov, majstrov i vychovávateľov, jedno zostalo po celý čas existencie zachované – jej zameranie. V časoch dobrých i zlých stále vychovávame pracovníkov pre telekomunikácie a Slovenskú poštu, a.s. Na Slovensku boli len 3 takéto školy, v Bratislave, v Košiciach a u nás, v Banskej Bystrici. V tých najlepších rokoch sme mali na našej škole študentov z celého Slovenska, internát praskal vo švíkoch a počty žiakov sa pohybovali okolo čísla 700. Po roku 1989 sa však situácia zmenila. Kvôli ekonomickým dôvodom rodičia prestali dávať svoje deti do stredných škôl vzdialených od bydliska, a tak sa zo školy s celoslovenskou pôsobnosťou stala škola regionálna. No ani jeden školský rok sme sa nemohli sťažovať na nedostatok žiakov, za čo môžeme ďakovať našej dobrej povesti. Množstvo spokojných absolventov, rodičov i zamestnávateľov je našou najlepšou reklamou.

Pôvodné trojročné odbory boli hneď po dvoch školských rokoch doplnené o štvorročné študijné odbory s maturitou, a tak naši absolventi dostávali po ukončení štúdia výučné listy a zároveň aj maturitné vysvedčenia. Niektoré odbory po určitom čase zanikli ako napríklad spojový montér, no mechanici a manipulanti pretrvali dlhšie. To tiež svedčí o našej vernosti svojej profesionálnej profilácii v oblasti telekomunikácií a pošty.

Riaditeľov mala škola za tých vyše 52 rokov zatiaľ len piatich, v tejto funkcii pôsobili Ing. Štefan Rabatin (1967-1989), Ing. Daniel Alman (1990-2004), Mgr. Ján Vlček (2004-2009), Ing. Roman Murgaš (2009-2011). Súčasným riaditeľom školy je od 1. júla 2011 Ing. Štefan Balogh.

Školu vždy tvorili 4 neoddeliteľné súčasti: teoretické vyučovanie, odborný výcvik, školský internát a hospodársky úsek. V tomto školskom roku je to tím 81 ľudí (30 učiteľov, 16 majstrov, 9 vychovávateľov, 22 zamestnancov hospodárskeho úseku  a vedenie školy).

V školskom roku 2009/2010 sme sa stali Strednou odbornou školou. Posledná zmena nastala 1. 9. 2013, keď sme začali pôsobiť v sieti stredných škôl s názvom Stredná odborná škola informačných technológií. Svoju identitu sme si zachovali počas celého svojho pôsobenia a aj v súčasnosti pripravujeme žiakov pre rezort telekomunikácií v študijnom odbore technik informačných a telekomunikačných technológií a pre rezort pôšt v študijnom odbore klientsky manažér pošty, ktorý ponúkame aj pre Duálny systém vzdelávania (DSV).

Škola sa neustále modernizuje a prispôsobuje podmienkam trhu. Ponuka študijných odborov sa postupne rozšírila, pribudli študijné odbory mechanik počítačových sietí,  grafik digitálnych médií a pracovník marketingu – u nás so zameraním na mobilného operátora. Od školského roka 2020/2021 začneme pripravovať žiakov aj v študijnom odbore správca inteligentných a digitálnych systémov, ktorý ponúkame pre DSV .

Rozsiahly komplex budov, ktorý tvorí areál školy, pozostáva zo 4 pavilónov teoretického vyučovania, 3 pavilónov odborného výcviku, telocvične, 3 budov školského internátu, školskej jedálne a športového areálu.

Škola vytvára podmienky pre kvalitnú teoretickú a praktickú prípravu žiakov prostredníctvom kvalifikovaných učiteľov a majstrov odbornej výchovy v odborných učebniach, ktoré neustále modernizujeme.

Žiaci majú možnosť zapájať sa do rôznych projektov, olympiád a súťaží, ktoré aj samotná škola každoročne organizuje. Už niekoľko desaťročí patria k neodmysliteľným aktivitám školy medzinárodné projekty mobility. V súčasnosti zabezpečujeme výmenné pobyty žiakov prostredníctvom týchto projektov s Andreas-Gordon Schule Erfurt v Spolkovej republike Nemecko, so Strednou školou teleinformatiky v Ostrave, s Vyšší odborní školou informačních studií a Střední školou elektrotechniky, multimédií a informatiky v Prahe, so Strednou školou a vyššou odbornou školou aplikovanej kybernetiky, s.r.o. v Hradci Králové a keďže so Strednou odbornou školou a Stredným odborným učilišťom v Trutnove sme ukončili spoluprácu kvôli ukončeniu poštového odboru na danej škole, rozbiehame spoluprácu so Strednou školou v Opave pre študijný odbor klientsky manažér pošty. Druhý rok máme cez Erasmus+ spoluprácu s Portugalskom, kde žiaci pracujú vo firmách.

Už počas štúdia majú žiaci možnosť získať medzinárodný certifikát CISCO, osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti. Žiaci majú možnosť prihlásiť sa do viacerých záujmových krúžkov.

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }