Image

Základné informácie

Škola vytvára podmienky pre

kvalitnú teoretickú a praktickú prípravu žiakov.

Škola vytvára podmienky pre kvalitnú teoretickú a praktickú prípravu žiakov prostredníctvom kvalifikovaných učiteľov a majstrov odbornej výchovy v odborných učebniach, ktoré neustále modernizujeme.

Vyučovanie na teoretickom vyučovaní zabezpečujú kvalifikovaní učitelia v odborných učebniach, ktoré sa stále modernizujú.

Každá učebňa, ktorá slúži na vyučovanie konkrétneho predmetu, je vybavená príslušnou didaktickou technikou a učebnými pomôckami. Okrem toho sa vyučovanie realizuje aj v elektrotechnickom laboratóriu a na výučbu telesnej výchovy máme v súčasnosti k dispozícii dve telocvične. Ekonomické predmety vyučujeme aj prostredníctvom softvéru KROS.
 • Vo vyučovacom procese čoraz viac využívame moderné vyučovacie metódy. Vyučovanie sa často realizuje formou besedy, workshopu, prednášky alebo návštevou rôznych podujatí, ktoré demonštrujú aktuálny obsah učiva konkrétneho vyučovacieho predmetu.
 • Na vyučovaní kladieme dôraz predovšetkým na jeho motivačnú zložku. Najlepšie práce žiakov sú prezentované na nástenkách v areáli školy, na našej webovej stránke a v školskom časopise.
 • Žiaci sa aktívne zapájajú do súťaží Matematický klokan, I Bobor, Graphic Wizard v Prahe, do literárnych súťaží Hviezdoslavov Kubín a Kováčová Bystrica. Nechýbajú ani na olympiádach v anglickom a v nemeckom jazyku. Žiaci našej školy sa tiež zúčastňujú na Veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom a na prezentačnej výstave výrobkov žiakov stredných škôl Mladý tvorca v Nitre. Zapájame sa tiež do rôznych športových súťaží a olympiád.
 • Vyučujúci ponúkajú na voľný čas veľké množstvo krúžkov a študenti môžu aj po vyučovaní využívať na prácu počítačové učebne.

Vyučovanie odborného výcviku zabezpečujú kvalifikovaní majstri odbornej výchovy v dielňach, ktoré sa nachádzajú priamo v areáli školy.

Jednotlivé dielne sú vybavené didaktickou technikou a zariadením, ktoré je potrebné na prípravu žiakov v konkrétnom študijnom odbore. Drive Transformation.
 • Mechanici počítačových sietí a technici informačných a telekomunikačných technológií majú k dispozícii zariadenia, ktoré im umožňujú prácu s analógovými obvodmi a tiež navrhovanie elektrických obvodov. Naša škola má tiež k dispozícii dielne pre hardvér, počítačové siete a CISCO zariadenia. Počas odborného výcviku využívame aj učebnú pomôcku „Spolupráca sietí LAN a WAN v dynamickom režime“, s ktorou sme na prezentačnej výstave Mladý tvorca 2012 v Nitre získali prvú cenu.
 • Žiaci týchto odborov môžu odborný výcvik realizovať aj v dvoch špecializovaných učebniach telekomunikačnej techniky, ktoré boli vybudované aj vďaka spolupráci so spoločnosťou Slovak Telekom.
 • Pre grafikov digitálnych médií zabezpečujeme odbornú prípravu v dielňach, ktoré sú špeciálne zariadené pre spracovanie obrazu a textu, tvorbu animácií, prácu s 3D modelmi, koncipovanie a úpravu webových stránok, vytváranie skladby a grafickej úpravy multimediálnych propagačných materiálov, tvorbu tlačových publikácií, úpravu fotografií a spracovanie videa. Priamo v pavilóne odborného výcviku sa nachádza aj fotoateliér.
 • Poštové manipulantky so zameraním na poštové a bankové služby a pracovníci marketingu mobilného operátora realizujú odbornú prípravu v troch klientskych pracoviskách, kde majú možnosť prostredníctvom simulačných a inscenačných vyučovacích metód vykonávať praktické činnosti zamestnancov daných odborov.
 • V spolupráci so Slovenskou poštou uvažujeme aj o zriadení vysunutého pracoviska pošty priamo v areáli školy.
 • Najefektívnejší spôsob, ako dosiahnuť u žiakov čo najlepšie zručnosti, je zaradiť ich priamo do pracovného procesu. Preto žiaci všetkých študijných odborov vykonávajú odborný výcvik aj na externých pracoviskách partnerských organizácií a firiem, v grafických štúdiách, reklamných agentúrach a na pracoviskách Slovenskej pošty, kde majú možnosť vykonávať odborné práce v reálnych podmienkach.
 • Svoje odborné vedomosti a praktické zručnosti si žiaci majú možnosť porovnať v súťaži ZENIT v elektronike a ZENIT v programovaní. Aj žiaci grafiky a ekonomických študijných odborov sa zapájajú do rôznych súťaží, ktoré sú organizované školou, mestom, prípadne do celoštátnych výstav, workshopov i cvičných firiem.

Súčasťou Strednej odbornej školy informačných technológií je aj šesťposchodový školský internát, ktorý sa nachádza priamo v jej areáli.

Každoročne v ňom nájdu ubytovanie a svoj prechodný domov stovky žiakov z rôznych miest našej republiky.

O výchovu, vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie žiakov sa stará kolektív kvalifikovaných vychovávateľov. Žiaci, ktorí sú ubytovaní v školskom internáte, majú na každom poschodí k dispozícii spoločenskú miestnosť, kuchynku a pripojenie k internetovej sieti. Svoj voľný čas môžu tráviť v posilňovni, v internátnej knižnici alebo v stolnotenisovej miestnosti. K dispozícii majú aj školský športový areál.
 • Na jednotlivých poschodiach sú ubytovaní žiaci v dvoj alebo trojposteľových izbách. Všetky poschodia internátu prešli rekonštrukciou a ubytovaní žiaci sa môžu tešiť z nového zariadenia izieb.
 • Výchovno-vzdelávacia činnosť internátu garantuje takú výchovno-vzdelávaciu stratégiu, ktorá vedie všetkých ubytovaných žiakov k zdravému rozvoju ich osobnosti a k výchove orientovanej na pozitívne ľudské hodnoty. Každý vychovávateľ má vypracovaný plán činnosti pre svoju výchovnú skupinu, v ktorom zohľadňuje záujmy, záľuby a potreby svojich žiakov.
 • K tradičným aktivitám školského internátu patrí organizovanie KABU, prehliadka kultúrnych pamiatok Banskej Bystrice, návšteva divadelných predstavení, organizovanie rôznych súťaží a športových podujatí a práca v záujmových krúžkoch. Tí najšikovnejší sa zapájajú aj do aktivít organizovaných Centrom voľného času JUNIOR a ICM, ktoré sídlia priamo v budove internátu.
 • Opakované návštevy bývalých žiakov a ich pekné spomienky svedčia dozaista o tom, že na našom internáte je naozaj fajn.

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

  Zobraziť odbory
  .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }