Viac o odbore

Žiak počas štúdia zvládne činnosti poštovej prevádzky, peňažnej a pokladničnej služby, činnosti Poštovej banky, a. s. a mnohých ďalších...

Študium v odbore klientsky manažér pošty

Žiak porozumie princípom ekonomiky, manažmentu podniku, marketingu, bankovníctva a poštových služieb. Zvládne základy fungovania trhovej ekonomiky, podnikania a účtovníctva. Osvojí si technologické postupy a získa praktické zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pri jednotlivých úkonoch poštovej a obstarávateľskej činnosti.

Spozná produkty Poštovej banky a naučí sa pracovné postupy, ktoré sa využívajú pri poskytovaní služieb vo všetkých komerčných bankách. V priebehu štúdia sa naučí získavať, analyzovať, využívať odborné a prevádzkovo-ekonomické informácie a pracovať na ekonomickom softvéri. Osvojí si administratívne a kancelárske práce s využitím počítačovej techniky a programov.

Zvládne základy logistiky a zasielateľstva. Dokáže tiež obsluhovať mechanizačné prostriedky, ktoré sa používajú pri spracovaní poštových zásielok. Osvojí si zásady starostlivosti o klienta pri poskytovaní poštových a bankových služieb.

Čo o nás hovoria

naši bývalí študenti

Naši bývalí absolventi fotografie

VYBERTE SI Z PONUKY

našich odborov

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }