Image

KLIENTSKÝ MANAŽÉR POŠTY 3795 K

Žiak počas štúdia zvládne činnosti poštovej prevádzky, peňažnej a pokladničnej služby, činnosti Poštovej banky, a. s. a ďalších moderných služieb poskytovaných pre zmluvných partnerov Slovenskej pošty.

O odbore

V študijnom odbore okrem štandardného vzdelávania sa od školského roku 2018/2019 majú žiaci možnosť vzdelávať aj v systéme duálneho vzdelávania s cieľom zvýšenia ich uplatniteľnosti na trhu práce. Účinná a efektívna spolupráca so zamestnávateľom Slovenská pošta, a. s. znamená výučbu pre zamestnanie a to cestou zosúladenia výučby v škole s potrebami zamestnávateľa. Preto zapojenie sa do tohto systému považujeme za krok k úspechu.
Zamestnanci

Teoretické vedomosti a praktické zručnosti žiakom sprostredkúvajú kvalifikovaní zamestnanci, ktorí sa dlhodobo vzdelávajú v oblasti poštových služieb, sledujú zmeny a disponujú profesionálnymi zručnosťami pri poskytovaní všetkých služieb Slovenskej pošty. Svoju úroveň vedomosti a odborných zručnosti si zvyšujú aj formou produktových školení realizovaných e-learing.

Zakladáme si na kvalite vzdelania

Žiak porozumie princípom ekonomiky, riadenia, marketingu, bankovníctva a poštových služieb. Zvládne základy trhovej ekonomiky, podnikania a účtovníctva. Osvojí si technologické postupy a získa praktické zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pri jednotlivých úkonoch poštovej a obstarávateľskej činnosti. Spozná produkty a naučí sa pracovné postupy, ktoré sa využívajú pri poskytovaní služieb vo všetkých komerčných bankách. V priebehu štúdia sa naučí získavať, analyzovať a využívať odborné a prevádzkovo-ekonomické informácie, obsluhovať kancelársku a výpočtovú techniku. Získa schopnosť odborne sa vyjadrovať, hospodáriť s peniazmi a byť hmotne zodpovedný. Zvládne základy logistiky a zasielateľstva. Dokáže tiež obsluhovať mechanizačné prostriedky, ktoré sa používajú pri spracovaní poštových zásielok. Osvojí si zásady starostlivosti o klienta pri poskytovaní poštových a bankových služieb.
 • Finačné poradenstvo
 • Marketing
 • Bankové služby
 • Finančné služby
 • Poštové služby
 • Ekonomika
 • Podnikanie
 • Účtovníctvo

Absolvent sa môže uplatniť aj na vysokých školách ekonomického zamerania (ekonómia, logistika, doprava a spoje, poštové služby, podnikový manažment...) a humanitného zamerania (marketingová komunikácia, masmediálny komunikácia, medzinárodné vzťahy, právo, sociálna práca).

Žiak porozumie princípom ekonomiky, riadenia, marketingu, bankovníctva a poštových služieb. Zvládne základy trhovej ekonomiky, podnikania a účtovníctva. Osvojí si technologické postupy a získa praktické zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pri jednotlivých úkonoch poštovej a obstarávateľskej činnosti.

Úspešný absolvent získa:
 • úplné stredné odborné vzdelanie,
 • maturitné vysvedčenie a výučný list.
Absolvent sa uplatní v oblasti prevádzky Slovenskej pošty, Poštovej banky, iných bankových inštitúcií, logistických a zasielateľských spoločností, ale aj v súkromnom sektore.

Absolvent sa môže uplatniť v nasledovných pracovných pozíciách:

 • vedúci hlavnej pošty,
 • riadiaci zamestnanec jednotlivých oddelení Slovenskej pošty, a. s.,
 • klientsky manažér pošty,
 • administrátor pôšt,
 • obchodný zástupca,
 • odborný predajca bankových, poisťovacích a poštových produktov,
 • produktový manažér,
 • priehradkový zamestnanec pošty,
 • priehradkový zamestnanec banky,
 • klientsky poradca banky,
 • účtovník,
 • administratívny pracovník,
 • risk manažér (DSS, a. s.),
 • pokladník banky,
 • bankový poradca,
 • telefonický poradca,
 • regionálny zástupca pre DSS Poštovej banky,
 • produktový manažér pre úverové produkty,
 • marketingový biznis analytik,
 • prevádzkovateľ Pošty partner,
 • administratívny pracovník,
 • obchodný zástupca v poisťovni,,
 • referent servisu klientom v poisťovni,
 • manažér finančného oddelenia,
 • finančný poradca,
 • kuriér,
 • administratívny a klientsky pracovník v obchodných spoločnostiach,
 • zamestnanec podpory ekonomického oddelenia,
 • v prepravných, zasielateľských a doručovateľských spoločnostiach,
 • klientsky pracovník informačných centier,
 • v personálnych agentúrach ako klientsky poradca,
 • logistiky a internetového obchodu, pričom je schopný samostatne podnikať.

Za jednu z najdôležitejších častí štúdia považujeme reálnu prax

Za jednu z najdôležitejších častí štúdia považujeme reálnu prax v reálnych firmách pod odborným vedením skúsených zamestnancov. Našou predstavou je umožniť firmám v testovacom režime jedného roka vyskúšať si zručnosti a schopnosti žiakov IV ročníkov, ktorí by mohli byť v budúcnosti pre firmy prínosom.

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

  Zobraziť odbory
  .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }