VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Teória verzus prax

Teória verzus prax

Prezentáciu získaných vedomostí pod týmto názvom pripravili na vyučovaní poštových činností klientski manažéri pošty z II. E.  Takmer celý školský rok sa venovali dodávaniu zásielok nielen na teoretickom vyučovaní v škole, ale aj na odbornom výcviku na poštách v Banskej Bystrici.  Aby teória, ktorá je vlastne súhrnom technologických postupov využívaných pri doručovaní  a pri vydávaní zásielok na pošte, nebola pre žiakov len prijímaním informácií, dohodli sme sa, že tieto informácie v rámci opakovania tematického celku spracujeme do prezentácie v programe Powerpoint.

Žiaci si po dvojiciach rozdelili jednotlivé časti učiva a začali pracovať v tíme. Výber a selektovanie najdôležitejších informácií ich prinútilo viac uvažovať a vedomosti sa stávali trvalejšími. To, že teóriu dopĺňali dokumentáciou z praktických činností na pošte, ich viedlo k uvedomeniu si jednotlivých pracovných úkonov, ktoré mnohokrát robíme rutinne a nespájame ich s teoretickými východiskami.  Nehovoriac o tom,  že projektové vyučovanie je efektívny spôsob výučby, pri ktorom môžeme využívať aj také metódy ako problémové vyučovanie. Samotná realizácia projektovej formy vyučovania na hodinách nie je pevne stanovená, a preto ani neobmedzuje učiteľa v jeho tvorivosti a v spôsoboch realizácie vyučovacej hodiny. Zdrojom nadobúdania a rozvíjania vedomostí žiakov pri projektovej metóde vyučovania je riešenie projektov a  praktických pracovných úloh. Tiež učí žiakov samostatne a tvorivo pracovať, plánovať vlastnú prácu a dokončiť ju, niesť zodpovednosť za svoju prácu a prekonávať prekážky. Poskytne im možnosť  prehlbovať a rozširovať poznanie, integrovať poznatky do uceleného systému poznania, rozvíjať tvorivé myslenie a  uvedomovať si význam a zmysel poznávania.

A hoci toto bola ich prvá takáto úloha, žiaci sa jej zhostili veľmi dobre. Výsledkom práce bola verejná prezentácia. Rozdelili si úlohy a usilovne sa pripravovali na svoje prvé vystúpenie. No s blížiacim sa termínom prezentácie stúpala aj tréma a mali veru čo robiť, aby ju prekonali.

Odmenou im však boli slová uznania, ktoré zazneli nielen z úst zástupkyne riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie, Ing. Miriam Popovičovej, veľmi motivačné a pozitívne hodnotenie Ing. Katarínou Štrónerovou, zástupkyňou riaditeľa školy pre praktické vyučovanie, poďakovanie a hrdosť na svojich zo strany Mgr. Angely Lazorovej, špecialistky na úseku ľudských zdrojov odboru vzdelávania a rozvoja na Slovenskej pošte, a. s. a ich inštruktoriek odborného výcviku na pošte Martiny Fúdorovej, vedúcej pošty Banská Bystrica 8 a Marty Antošovej, vedúcej  Front office pošty Banská  Bystrica 1, ktorá bezprostredne po tejto prezentácii povedala: „Keď mi prišlo pozvanie,  nevedela som si ani predstaviť, o čo ide, ale tešila som sa. Žiaci  a pani majsterka, Bc. Vlasta Vilhanová, si naozaj dali záležať a pripravili to na vysokej profesionálnej úrovni. Nič podobné som v minulosti v súvislosti s vyučovaním žiakov  ešte nevidela.  Aj keď žiaci mali trému, bola výborná atmosféra. Mala som možnosť stretnúť sa nielen s kolegyňami z pošty a vedením Strednej odbornej školy informačných technológií, ale potešilo ma aj prostredie samotnej školy, do ktorej som v minulosti chodila. Tento spôsob vyučovania považujem za veľmi efektný,  prínosný a motivačný,  nielen pre žiakov samotných, ale aj ich mladších spolužiakov. Veľmi rada sa zúčastním aj ďalších podobných podujatí.“

A práve potlesk a uznanie ich spolužiakov zo  študijného odboru pracovník marketingu a tiež mladších spolužiakov, bol ďalšou odmenou, ktorá ich potešila.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová, majsterka OVY

Foto: Zuzana Lišuchová, majsterka OVY

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }