VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Teoretická oblasť pozostáva zo všeobecného a odborného vzdelávania.

Teoretická oblasť pozostáva zo všeobecného a odborného vzdelávania.

Všeobecné vzdelávanie dáva žiakom predpoklady pre dobrý všeobecný prehľad vo svojom odbore. Obsah učiva všeobecnovzdelávacích predmetov je usporiadaný vo vzťahu k odborným predmetom vzhľadom na celkový rozvoj osobnosti i profesionálnu pripravenosť žiaka na jeho budúce povolanie. Všeobecnovzdelávacie predmety umožňujú žiakovi orientovať sa vo všeobecne ľudských, občianskych, spoločenských i filozofických otázkach, prírodovedné predmety dotvárajú jeho vzťah k reálnemu svetu ako i k životnému prostrediu.
Odborné vzdelávanie umožňuje žiakovi získať vedomosti z oblasti hardvéru a softvéru PC, informačných a telekomunikačných technológií a počítačových sietí, optických, metalických, bezdrôtových a mobilných telekomunikačných sietí, firemných telekomunikačných sietí a IP ústrední, internetu vecí, nízkonapäťových rozvodných sietí a zabezpečovacích systémov, ktoré sú doplnené základnými právnymi a ekonomickými poznatkami. Zároveň mu umožňuje získané vedomosti aplikovať v praxi, pri riešení problémových úloh. Praktické zručnosti žiak nadobudne v predmetoch Technické kreslenie, Programové vybavenie počítačov, Programovanie, Technické vybavenie počítačov, Telekomunikačná technika. V oblasti elektroniky v predmetoch Elektronika a Elektrické merania. Žiak je vedený k cieľavedomému, rozvážnemu a rozhodnému konaniu v súlade s právnymi predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie.

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }