VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Digital Technologies for Lecturing and Learning (DiT4LL)“

Digital Technologies for Lecturing and Learning (DiT4LL)“

Na medzinárodnom projekte Erasmus+ „Digital Technologies for Lecturing and Learning (DiT4LL)“ spolupracujeme s partnerom z Českej republiky (ČVUT). Výzva konkrétne reaguje na situáciu COVID-19 a je zameraná na podporu partnerstiev s cieľom pripraviť sa na digitálne vzdelávanie. Na projektoch podobného typu s partermi z Českej republiky a Španielska pracujeme už od roku 2015.

Knižnicu doteraz vzniknutých vzdelávacích materiálov si môžete pozrieť na portály: techpedia.fel.cvut.cz

Projekt Erasmus+ „DiT4LL“,
je zameraný na :

na integráciu najnovších a vznikajúcich technológií do odborného a vyššieho vzdelávania. Podľa aktuálnej potreby podporuje prechod do virtuálneho výučbového prostredia, čím zvyšuje motiváciu študentov (ako aj ich záujem o ďalšie štúdium technických predmetov) a prekonáva obmedzenia dané konvenčnými formami online digitálnej výučby.

Pre učiteľov vyvinieme súbor nových softvérových nástrojov, ktoré im umožnia ľahko vytvárať vysoko pokročilý digitálny vzdelávací obsah online; tieto nástroje budú voľne dostupné všetkým zainteresovaným stranám. Pokiaľ ide o študentov, poskytneme im súbor študijných materiálov s dôrazom na také pokrokové technológie (napr. sférické video, stereo video, teleprezencia), ktoré sa vo vzdelávaní zatiaľ veľmi nevyužívajú.

Budeme tiež rozvíjať kurzy MOOC ako zaujímavú alternatívu bežných hodín v konkrétnych situáciách alebo pre konkrétne skupiny. Projekt bude mať silný medzinárodný rozmer, a dá tak študentom šancu získať skúsenosti z niekoľkých krajín EÚ.

S cieľom podporiť hladké zavedenie digitálnych online vzdelávacích nástrojov do pravidelnej výučby budú vypracované príslušné metodiky, ktoré krok za krokom vysvetlia príslušné postupy.

 

Konzorcium projektu je zložené z 8 partnerských inštitúcií zo 4 krajín EÚ – Českej republiky, Slovenskej republiky, Slovinska a Španielska; v každej krajine sú partnermi projektu 1 inštitúcia OVP a 1 univerzita.

Študenti a učitelia stredných odborných škôl (v rámci konzorcia aj mimo neho) sú hlavnými (ale nie jedinými) príjemcami výsledkov projektu. Zúčastnia sa na vývoji učebných materiálov a budú ich skúšať v reálnych podmienkach. V rámci projektu budú organizované aj virtuálne stáže (alebo „výmeny“ študentov) s cieľom demonštrovať a overiť silné a slabé stránky tohto prístupu.

Univerzity budú pripravovať učebné materiály a lekcie pre učiteľov na inštitúciách OVP. Budú tiež vyvíjať pokročilé technologické nástroje (okrem iného pre virtuálnu prítomnosť).

V rámci projektu zrealizujeme nasledovné:

- elektronické učebné materiály (v angličtine a 4 národných jazykoch) využívajúce najnovšie vzdelávacie technológie, ktoré sa majú testovať v pedagogickej praxi; vypracujeme celkovo 4 sady materiálov a 4 kurzy MOOC na témy vybrané zúčastnenými inštitúciami OVP a odsúhlasené všetkými partnermi projektu;

- bezplatná webová aplikácia (vrátane potrebnej dokumentácie), ktorá učiteľom umožní jednoducho a nezávisle vytvárať online študijné materiály;

- motivačná medzinárodná „digitálna“ súťaž pre študentov organizovaná na diaľku (online);

- ďalšie vzdelávanie učiteľov OVP vo vybraných tematických oblastiach;

- metodiky pre implementáciu pravidelného digitálneho online vzdelávania na stredných školách, ktoré budú klásť dôraz na využívanie moderných prístupov a technológií;

- metodika pre dlhodobú udržateľnosť výsledkov projektu po jeho ukončení a priebežné šírenie týchto výsledkov medzi učiteľmi stredných odborných škôl technického zamerania, ktorí sa nezúčastnia pilotného testovania.

Navrhované témy pre e-learningové materiály sú mimoriadne dôležité pre budúci vývoj v krajinách EÚ (budú vybrané v počiatočnej fáze projektu s ohľadom na skutočné aktuálne potreby):

- Kybernetická bezpečnosť

- Cloud Computing a jeho bezpečnosť

- Moderné technológie a koncepcie pre vzdelávanie I – 3D video, virtuálna a rozšírená realita atď.

- Moderné technológie a koncepcie vzdelávania II – otvorené digitálne zdroje, MOOC atď.

- Big data

- Zelené zdroje energie

- Smart Energy, Smart Grids

- Duševné vlastníctvo a súvisiace právne predpisy

- Automatizácia, PLC

- Bezpečnostné technológie budov

- BIM (Building Information Modeling)

- Systémy vnútorného prostredia budov – kúrenie, vetranie, klimatizácia

- Digitálne technológie

Autorka článku: Ing. Katarína Štrónerová

Foto: Mgr. art. Matej Opálený

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }