VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Druhý pilier - odborné praktické vyučovanie

Druhý pilier - odborné praktické vyučovanie

Štúdium tohto atraktívneho odboru umožní žiakom už počas štúdia možnosť získať zručnosti pri realizácii marketingových a manažérskych činností v reálnych podmienkach prestížnych spoločností a firiem.

Získajú komunikačné zručnosti pri vedení predajného procesu a pri zvládaní záťažových situácií, zručnosti pri manažovaní podniku, pri stanovení cien a pri určení spôsobu distribúcie produktu, ale tiež praktické zručnosti pri prieskume trhu. Naučí sa realizovať všetky nástroje marketingovej komunikácie (reklama, podpora predaja, vzťahy s verejnosťou, osobný predaj) a viesť účtovníctvo firmy prostredníctvom softvéru KROS. Dokážu si profesionálne vypracovať podnikateľský plán, ale sú pripravení vykonávať podnikateľskú činnosť aj na základe franšízingovej zmluvy.

Získavanie odborných zručností žiakov sa nerealizuje len v priestoroch školy a firiem, ale aj formou nespočetných workshopov, exkurzií, projektov a odborných vzdelávacích programov. Aj keď sa v tomto študijnom odbore každoročne otvára len jedna trieda, absolventi zastávajú významné pracovné pozície v rôznych oblastiach riadenia, či už po dosiahnutí stredoškolského vzdelania, alebo po ukončení vysokej školy.

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }