VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Prvý pilier - odborné teoretické vyučovanie

Prvý pilier - odborné teoretické vyučovanie

Škola žiakom sprostredkuje základy z ekonómie, ktoré potrebuje vedieť nielen každý ekonóm, manažér a podnikateľ, ale aj obyčajný človek v bežnom živote. Pripraví ich k správnemu finančnému rozhodovaniu, k plánovaniu osobných financií, k základom práva, aby sa vedeli vždy a všade obhájiť. Tiež si budú vedieť vypracovať profesionálny podnikateľský plán.

Získajú aj jedinečné vedomosti v predmete self management skills, kde sa naučia riadiť svoj čas, ale aj svoj život.

Významné postavenie v študijnom pláne má predmet marketing a manažment, kde sú žiakom vysvetlené nástroje a stratégie marketingu. Naučia sa postup pri realizácii prieskumu trhu, stanoviť cenu produktu, správne produkt propagovať a nakoniec ako ovplyvňovať nákupné správanie zákazníka. Na teoretickom vyučovaní v predmetoch technika administratívy a hospodárska korešpondencia profesionálne zvládnu písanie všetkými desiatimi bez toho, aby sa pozerali na klávesnicu.

Naučia sa viesť administratívu a písať obchodné a úradné listy. Nebudú mať problém ani tí, ktorí chcú vedieť účtovať a využívať ekonomický softvér. Tieto vedomosti im sprostredkujú predmety základy účtovníctva a finančné služby. V štvrtom ročníku sa špeciálne venujú aj profesionálnej príprave absolventa pri hľadaní práce alebo príprave na štúdium na vysokých školách v predmete úvod do sveta práce.

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }