VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Prezenčný Deň otvorených dverí na SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica

Prezenčný Deň otvorených dverí na SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica

Za posledné dva roky sme si už zvykli žiť vo virtuálnom prostredí. Dištančné vyučovanie,  online porady, ale aj virtuálna prehliadka školy. V tomto školskom roku sme teda opäť privítali  návštevníkov Dňa otvorených dverí na našej webovej stránke. Bolo to v decembri,  no opatrenia spojené s ochorením Covid 19 sa pomaly uvoľňovali a nakoniec sa stalo to, v čo sme už ani nedúfali. Zorganizovali sme prezenčný Deň otvorených dverí.
 
V stredu 23. februára 2022 všetkých tých, ktorí mali záujem o štúdium na našej škole a rozhodli sa ju navštíviť, privítali na vrátnici Mgr. Ján Hôrecký a Mgr. Miroslav Slotta, ktorí ku každej skupinke pridelili  našich žiakov a tí ich počas celej prehliadky školy sprevádzali. Aj napriek veternému počasiu počas celého dňa prichádzali žiaci v sprievode svojich učiteľov, výchovných poradcov alebo rodičov.      
 
            Deň otvorených dverí začal prehliadkou učební odborného výcviku, kde im majstri odbornej výchovy priamo počas vyučovacieho procesu prezentovali činnosti jednotlivých študijných odborov, spôsob vyučovania odborného výcviku a vyučovacie metódy, ktoré využívajú. Návštevníci mohli tiež vidieť žiakov pracovať, ale aj diskutovať o ich práci a vypočuť si ich názory. 
 
            V jednotlivých učebniach teoretického vyučovania mohli našich žiakov vidieť počas vyučovania slovenského a anglického jazyka, informatiky, odborných grafických,  technických a ekonomických predmetov. Prehliadka skončila v zborovni, kde im učitelia Mgr. Janette Lunevová a Ing. Vladimír Cipov, PhD.  ešte raz prostredníctvom krátkych filmov priblížili všetky študijné odbory, mobilitné projekty a ďalšie aktivity, ktoré naša škola každoročne realizuje. Záujemcovia o štúdium mali možnosť odniesť si so sebou letáky, z ktorých sa dozvedeli ďalšie dôležité veci o možnostiach štúdia na našej škole, ale aj o uplatnení absolventov jednotlivých študijných odborov v praxi. Osobná návšteva mnohých presvedčila a rozhodli sa študovať práve u nás. Tak ako vždy najväčší záujem prejavili o štúdium v odbore grafik digitálnych médií a správca inteligentných a digitálnych systémov, ale aj o ekonomické a ďalšie technické odbory.
 
            Prúd prichádzajúcich neutíchal počas celého dopoludnia a okrem žiakov z Banskej Bystrice a okolia, z neďalekého Zvolena a z Horehronia sme privítali aj návštevníkov z Dolného Kubína, Kremnice, Revúcej, Námestova, Liptovského Mikuláša, Kokavy nad Rimavicou, Poltára, ale aj neďalekého Sliača. Tých zo vzdialenejších miest, samozrejme, zaujímalo aj ubytovanie v školskom internáte, a tak prehliadku školy ukončili práve návštevou internátu. Viac ako dvesto návštevníkov  opäť svedčí o tom, že aj v budúcom školskom roku bude veľký záujem o štúdium na našej škole a znovu  budeme môcť privítať prvákov vo všetkých študijných odboroch, ktoré naša škola ponúka.

Autori: Bc. Vlasta Vilhanová, majsterka OV
Foto: žiaci GDM

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }