VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Prieskum trhu v ESC Banská Bystrica

Prieskum trhu v ESC Banská Bystrica

Aj v tomto školskom roku sa nám podarilo zrealizovať prieskum trhu s jednou z  najprestížnejších marketingových spoločností, so spoločnosťou CBRE v Banskej Bystrici. Na stretnutí s manažérmi tejto spoločnosti si žiaci II. E, študijného odboru pracovník marketingu, už v septembri dohodli podmienky prieskumu, cieľovú skupinu a rozsah prieskumu. Tentokrát mali osloviť špecifickú cieľovú skupinu mladých ľudí, prevažne študentov od 15 do 24 rokov a zamerať sa na ich spokojnosť, dôvod ich návštevy ESC Banská Bystrica, ale hlavne zistiť, čo im v tomto najväčšom nákupnom centre v Banskej Bystrici chýba, resp. čo by  tu privítali. Aj týmto spôsobom sa spoločnosť chce čo najviac priblížiť k svojim zákazníkom.

Po vytvorení dotazníka žiaci nasledujúcich päť dní odborného výcviku strávili práve oslovovaním mladých ľudí v Nákupnom centre Europa. Ďalšie týždne spočítavali výsledky takmer 800 respondentov a pracovali na záveroch a odporúčaniach. 25. január  2023 patril prezentácii výsledkov tohto prieskumu. V zborovni učiteľov Strednej odbornej školy informačných technológií v Banskej Bystrici za prítomnosti marketingového manažéra spoločnosti CBRE Michala Bariaka, školského psychológa Petra Vaterku  a učiteľky ekonomických predmetov Kataríny Rusnákovej   s určitou dávkou trémy čakali na svoju príležitosť. Bolo to ich prvé manažérske vystúpenie pred publikom, v ktorom nechýbali ani ich spolužiaci a žiaci prvého ročníka. Po úvodnom slove ich pani majsterky OVY Vlasty Vilhanovej a po privítaní pani zástupkyňou pre teoretické vyučovanie Miriam Popovičovou mohli začať.  Tréma a strach pomaly opadli a oni sa mohli tešiť z dobre odvedenej práce, ktorú následne ocenil aj  pán Michal Bariak. Toho okrem ich  pocitov zaujímali aj ich názory a ocenenie ich práce nielen slovami uznania, ale aj Darčekovou kartou Europa, zdvihlo ich profesionálne povedomie. Prispeli k tomu aj slová ďalších hostí a tu sú už názory niektorých z nich:

„Trúfam si povedať, že toto bol pre mňa najťažší a zároveň aj najviac obohacujúci projekt. Naučila som sa mnoho nových vecí, vyskúšala si takmer všetky manažérske funkcie, ale hlavne som sa naučila prekonať svoj stres a trému. Zistila som, že oslovovať neznámych ľudí vie byť veľmi náročné a nie je to také ľahké, ako to vyzerá. Hlavne keď vás tí ľudia odmietnu. No nevzdala som sa a skúšala som to ďalej. Zdokonalila som si svoje komunikačné zručnosti, ale hlavne som získala nové. V teréne sme zažili veľa zábavných momentov a ako triedu nás to veľmi spojilo. Najťažšie však prišlo nakoniec - vyhodnotiť výsledky do tabuliek a výsledky prezentovať  pred publikom. Celý projekt však hodnotím veľmi  pozitívne a som rada, že mi škola vytvára tieto možnosti a dokáže získať na spoluprácu naozaj prestížne firmy, a tak nám umožní získať  takúto skúsenosť a zabezpečiť odborný rast.“  Slová Emy Vrábľovej hovoria za všetkých a nás zaujímal aj pohľad nášho školského psychológa Petra Vaterku na túto formu vyučovania a získavania odborných zručností práve v oblasti marketingu:

„Projekty tohto typu majú v sebe veľký potenciál práve vďaka ich multidimenzionálnemu charakteru. Žiaci si prostredníctvom nich majú možnosť precvičiť a zdokonaliť svoje schopnosti, či už v rámci osobnostnej roviny, alebo praktickej, profesijnej stránky. Za najdôležitejšie a najperspektívnejšie aspekty realizácie týchto projektov považujem primárne osobný sebarozvoj a sebadisciplínu, ktoré majú potenciál ďalej pozitívne intervenovať progres v oblasti vzájomnej spolupráce, ich sebavedomia, profesionálnych schopností a kompetencií. V rámci psychologického zreteľa žiaci okrem iného objavujú vlastný potenciál, ktorý je veľmi dobrým predpokladom pre ich fungovanie v práci, ako aj v bežnom živote. Som veľmi rád, že takáto forma vyučovania sa praktizuje práve na našej škole. Z prezentácie som mal vyslovene pozitívne dojmy. Odhliadnuc od jej formálnej stránky, výstup žiakov bol prínosný, kultivovaný a konštruktívny. Ja sám, ako aj mnohí iní, sme sa navyše dozvedeli viaceré zaujímavé poznatky, o ktorých sme dosiaľ nemali vedomosti. Dúfam, že aj vďaka ďalším podobným projektom budú žiaci čoraz viac napredovať v profesijnej sebarealizácii a učiť sa novým zručnostiam tak, ako je tomu doteraz a ako tomu bolo aj v tomto prípade. Myslím si, že každý žiak ocení, ak môže byť súčasťou spoločnej práce s evidentným a pozitívnym efektom a je za ňu pochválený. Aj na základe tohto existuje predpoklad, že túžba po vlastnej sebarealizácii bude u každého z nich stúpať. Verím, že to tak bude."

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Zuzana Lišuchová

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }