VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Stretnutie so zástupcami odboru školstva a reformy vzdelávania

Stretnutie so zástupcami odboru školstva a reformy vzdelávania

V utorok 19. marca 2024 sa členovia vedenia našej školy a traja pedagogickí zamestnanci stretli v zborovni učiteľov s Mgr. Miroslavom Follnerom, metodikom pre podporu marketingových aktivít z odboru školstva a reformy vzdelávania v Banskobystrickom samosprávnom kraji a jeho kolegyňou Katarínou Sobotkovou. Úlohou tohto odboru je metodicky a odborne riadiť školy a školské zariadenia, vytvárať regionálne stratégie a koncepcie v oblasti rozvoja vzdelávania, športu a mládeže v BBSK.  Ich činnosť je zameraná tiež na spoluprácu stredných odborných škôl so zamestnávateľmi, vzdelávanie a tvorbu inovácií pre stredné odborné školy, podporu odborného vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s cieľom ich uplatnenia na trhu práce a tiež  podporu marketingových aktivít na zvýšenie atraktívnosti odborov žiadaných trhom práce.

A práve na marketingovú podporu našej školy bolo zamerané aj toto stretnutie. Pán Follner predostrel plán národného projektu regionálnej platformy odborného vzdelávania, úlohou ktorého je posilnenie regionálneho riadenia v oblasti vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácie na trhu práce v banskobystrickom kraji.  Cieľom je prepojiť edukačný proces v projektových školách s potrebami trhu práce a podporiť vznik partnerstiev medzi poskytovateľmi stredoškolského odborného vzdelávania a zamestnávateľmi. Diskutovalo sa tiež o možnostiach zapájania žiakov školy do marketingových aktivít, o motivácii žiakov k vytváraniu rôznych videí a propagačných materiálov a o spolupráci a podpore odboru školstva a reformy vzdelávania  na vytváraní vnútorného a vonkajšieho marketingu školy.  

Oboznámil nás tiež z webovým portálom www.idemnastrednu.sk, kde sa žiaci základných škôl môžu oboznámiť s ponukou študijných odborov 87 škôl a 3 školských zariadení v banskobystrickom kraji.  A práve tu bude kľúčovú úlohu zohrávať už spomínaný marketing školy. Snahou je aj to, aby žiaci základných škôl ostávali študovať práve vo svojom regióne.  Spoluprácou s odborom školstva a kontaktnou osobou za našu školu bol poverený Mgr. Ján Hôrecký a za BBSK Katarína Sobotková, ktorá bude spolupracovať aj s ďalšími tromi školami.  Nasledovala prehliadka všetkých priestorov našej školy. Priestormi teoretického vyučovania, praktického vyučovania a  priestormi školského internátu ich sprevádzali Ing. Štefan Balogh,  Ing. Miriam Popovičová a  Ing. Katarína Štrónerová, pretože aj virtuálna prehliadka školy bude súčasťou tohto marketingu.

 Veríme, že do marketingových aktivít školy sa zapojí čo najviac šikovných žiakov a  že ich dokážeme natoľko motivovať, aby pri práci na tomto projekte v čo najväčšej miere využili svoju kreativitu.

Autor a foto: Bc. Vlasta Vilhanová, majsterka OVY

Foto: Bc. Vlasta Vilhanová a Mgr. Ľubomíra Turóciová

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }